Yhdenvertaisuus kulttuuriin toteutuu vasta, kun jokainen on tervetullut

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja sen yhteydessä toimivan Kulttuuria kaikille -palvelun tavoitteena on yhdenvertainen taide- ja kulttuurikenttä. Käytännössä tehtävämme on tukea sitä, että taide- ja kulttuuripalvelut ovat saavutettavia ja ottavat huomioon yhteiskunnan moninaisuuden.

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry on yksi kulttuurihyvinvointipoolin perustajajäsenistä. Poolin tavoitteissa korostetaan meille tärkeitä arvoja kulttuurihyvinvointiin liittyen, kuten kulttuuristen oikeuksien ja saavutettavuuden turvaaminen sekä eri väestöryhmien välisten erojen kaventaminen kulttuuriin osallistumisessa. Uskomme yhteistyön ja verkostojen voimaan. Kulttuurihyvinvointipooli on saanut mukaansa laajan joukon toimijoita, ja yhdessä meillä on suurempi ääni.

Kulttuurilla ja taiteella on tutkitusti hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia. On tärkeää, että kaikki saavat mahdollisuuden nauttia taiteesta ja kulttuurista. Osallistuminen kulttuuriin on kaikkien oikeus. Näin itsestään selvä toteamus jättää helposti huomioimatta sen, että kaikkien oikeus kulttuuriin ei toteudu. Ihmisen ominaisuudet ja tausta vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on osallistua taiteeseen ja kulttuuriin kokijana, tekijänä ja vaikuttajana. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa etninen tausta, sukupuoli, sukupuoli, taloudellinen tilanne, uskonto, vammaisuus ja äidinkieli.

On paljon keinoja parantaa taide- ja kulttuuripalvelujen yhdenvertaisuutta. Kaikki eivät voi osallistua, jos esimerkiksi ilmenee käytännön ongelmia saavutettavuudessa. Palveluiden verkkosivut voivat olla hankalat tai jopa mahdottomat teknisiä apulaitteita käyttäville tai tilat voivat olla fyysisesti esteellisiä. Este osallistumiseen voi olla myös pelko syrjinnästä, tai se, ettei löydä tarjontaa omalla kielellä tai itseään puhuttelevia taiteen ja kulttuurin sisältöjä. Yhdenvertaisuus toteutuu vasta, kun jokainen on tervetullut.  

Kulttuurihyvinvointia edistämme erityisesti Kaikukortti-toiminnan kautta. Kaikukortilla tiukassa rahatilanteessa olevat ihmiset voivat osallistua yhdenvertaisesti ja maksutta kulttuurielämään ja harrastamiseen. 

”Kulttuurin merkitys henkiselle hyvinvoinnille ja mielialalle on oikeasti suuri.” (Kaikukortin haltija Espoossa 2015)

Kulttuuria kaikille -palvelu vastaa Kaikukortin kehittämisestä ja sen valtakunnallisesta koordinoinnista. Kaikukortti-toimintaa on vuonna 2021 jo 50 paikkakunnalla. Teemme Kaikukortin kanssa yhteistyötä monien sote- ja hyte-palvelujen kanssa, jotka jakavat Kaikukorttia asiakkailleen. Kaikukortilla voi tukea osallisuutta ja edistää kulttuurihyvinvointia hyvin konkreettisella tavalla

”Kaikukortti-toiminta on kaupungin kulttuurihyvinvointistrategian mukaista toimintaa, ja kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteen saattamista konkreettisesti.” (Kajaanin kaupungin sivistysjohtaja Mikko Saari 2016).

”[Kaikukortti] voi olla joskus se viimeinen lenkki esimerkiksi asiakkaan omassa päätöksenteossa; houkutin.” (Kainuun Kaikukortti-verkoston sote-toimija v. 2017)

Kulttuurihyvinvointiin satsaaminen on sivistysvaltiolle tärkeää. Uskomme, että satsaus maksaa itsensä takaisin. Taide ja kulttuuri työllistävät ja tuovat kuntiin tuloja sekä edistävät ihmisten hyvää. Yhdenvertaisuuden nimissä myös vähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden potentiaali on tärkeä saada mukaan. Näemme poolin tärkeänä vaikuttajana, joka voisi tulevaisuudessa tavoittaa ihmisiä myös viittomakielellä ja muilla vähemmistökielillä.

Lisätietoja:

Mira Haataja
erityisasiantuntija (saavutettavuus, Kaikukortti), Kulttuuria kaikille -palvelu
Mira Haataja on Kulttuurihyvinvointipoolin ohjausryhmän jäsen.

Lisää tietoa meistä ja toiminnastamme:  

Kulttuuria kaikille -palvelu tukee taide- ja kulttuurikentän toimijoita saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä. Välitämme tietoa, järjestämme koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia sekä koordinoimme erilaisia hankkeita.  Palvelua ylläpitää Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Sen jäsenet ovat kulttuurialan kattojärjestöjä. Toimistossamme työskentelee taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden asiantuntijoita. 

www.kulttuuriakaikille.fi  #KulttuuriaKaikille 

www.kaikukortti.fi  #Kaikukortti 

IN ENGLISH: Equality and equity in culture are only realized when everyone is welcome

(Free translation by Mira Haataja, mistakes may occur)

The goal of The association For Culture on Equal Terms (Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry) and Culture for All Service is an equal field of art and culture. In practice, our task is to support the accessibility of arts and cultural services and that they take into account the diversity of our society.

The association For Culture on Equal Terms is one of the founding members of the Culture and Well-being Pool. The goals of the pool emphasize important values ​​for us in relation to cultural well-being, such as securing cultural rights and accessibility of arts and culture, and reducing disparities between different sections of the population in terms of participation in culture. We believe in the power of cooperation and networks. The Culture and Well-being Pool has involved a wide range of actors, and together we have a bigger voice.

According to research culture and the arts have well-being and health-promoting effects. It is important that everyone has the opportunity to enjoy art and culture. Participation in cultural life is a right for everyone. Thus, this self-evident statement easily ignores the fact that not everyone’s right to culture is realized. A person’s characteristics and background affect what opportunities he/she/they has in participating in art and culture as an experiencer, artist or cultural worker or influencer. These characteristics include e.g. ethnic background, gender, sex, economical status, religion, disability and mother tongue.

There are many ways to improve the equality and equity of arts and cultural services. Not everyone can participate if, for example, there are practical problems with accessibility. Websites of the cultural services can be difficult or even impossible for those who use technical aids, or buildings can be physically inaccessible. A barrier to participation can also be a fear of discrimination, or not being able to find an offer in one’s own language or the content of the art and culture might not be self-appealing to everyone. Equality and equity are only realized when everyone is welcome.

We promote cultural well-being especially through the Kaikukortti activity. With the Kaikukortti, people who are in a tight financial situation can participate equally and for free in cultural life and hobbies.

”The importance of culture for mental well-being and mood is really great.” (Kaikukortti card holder in Espoo 2015)

The Culture for All Service is responsible for the development of the Kaikukortti and its national coordination. In 2021, there is Kaikukortti activity in 50 municipalities. With Kaikukortti we work with many social and health care services that distribute Kaikukortti to their customers. Kaikukortti can support inclusion and promote cultural well-being in a very concrete way.

”The Kaikukortti activity is an activity in line with the city’s cultural well-being strategy, and it brings together the culture and well-being in a concrete way.” (Mikko Saari, Head of local education and culture department, the City of Kajaani 2016)

“[Kaikukortti] can sometimes be the last link in a customer’s own decision-making, a bait.” (Kainuu Kaikukortti distributer  in 2017)

Investing in cultural well-being is important for a civilized state. We believe that the investment pays for itself. Art and culture employ and bring income to municipalities, and promote the good of the people. In the name of equality, it is also important to involve the potential of artists belonging to minorities. We see the pool as an important influencer that could reach people also in sign language and other minority languages ​​in the future.

More information:
Mira Haataja
Senior Specialist (accessibility, Kaikukortti)
Haataja is on the steering group of the Culture and Well-being Pool

More information about us:
The Culture for All Service promotes cultural services that are inclusive, accessible, equitable and take diverse audiences and art professionals into account. We offer information and tools organize trainings and discussions, and coordinate various projects. The service is run by an association called Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Its members are umbrella organizations in the field of culture. Our office employs experts in the accessibility and diversity of art and culture.

www.kulttuuriakaikille.fi/en.php #KulttuuriaKaikille 

www.kaikukortti.fi/en/ #Kaikukortti 

Picture: Kristina Vasileva. Matkalla-hankkeen kuvitusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *