Toimintatavat


Kulttuurihyvinvointipoolin toimintatavat on hyväksytty poolin perustamiskokouksessa 26.5.2020 ja päivitetty 13.1.2023 ohjausryhmän kokouksessa. Kulttuurihyvinvointipoolin jäsentoimija sitoutuu noudattamaan toimintatapoja, kun toimija on hyväksytty poolin jäseneksi.


Kulttuurihyvinvointipoolin tehtävät

Kulttuurihyvinvointipoolin tehtävänä on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta sekä uudistuvaa työelämää. Poolin toiminnan tavoitteena on kansalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja terveyden vahvistaminen kulttuurihyvinvoinnin keinoin.

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilöllistä tai yhteisöllistä kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Taide ja kulttuuri ymmärretään osana hyvää elämää, terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista edistämistä sekä elinikäistä oppimista. Osallistuminen kulttuuriin on kaikille kuuluva perusoikeus.

Kulttuurihyvinvointipooli

1. Toimii kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaelimenä ja selvittävänä tahona, joka

a) valmistelee lausuntoja ja tarjoaa asiantuntemusta hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevaan päätöksentekoon liittyen sekä

b) vaikuttaa poikkisektorisen rahoituksen lisäämisessä ja suuntaamisessa saavutettavaan kulttuurihyvinvointitoimintaan.

2. Edistää kulttuurilähete/-resepti- ja kulttuuripassimallin tai vastaavien tutkittuun tietoon perustuvien toimintamallien levittämistä väestötasolle Suomessa.

3. Tekee aloitteita ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen hyvinvointi- ja arvokeskusteluun.

4. Tukee valtakunnallisen kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteen vakiinnuttamista sekä muuta kulttuurihyvinvoinnin alan toimijoiden yhteistyötä.

5. Kiinnittää erityistä huomiota yhdenvertaisuuteen, kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden turvaamiseen sekä eri väestöryhmien välisten erojen kaventamiseen kulttuuriin osallistumisessa.

Kulttuurihyvinvointipoolin ohjausryhmä

Kulttuurihyvinvointipoolin päätökset tekee Kulttuurihyvinvointipoolin ohjausryhmä, joka kokoontuu noin 4-6 kertaa vuodessa. Ohjausryhmän muodostavat poolin perustajajäsenet. Lisäksi ohjausryhmää voidaan täydentää jäsenistöstä kutsuttavilla edustajilla.

Poolin ohjausryhmän kokouksia valmistelee poolin sihteeri yhdessä poolin puheenjohtajan ja ohjausryhmän muiden jäsenten kanssa. Poolin kokouksessa puhetta johtaa puheenjohtaja ja esittelijänä toimii sihteeri. Pooli kokoontuu sihteerin ja puheenjohtajan kutsusta. Kokousten asialista toimitetaan ohjausryhmälle ennen kokousta sähköpostitse. Kokoukset voidaan toteuttaa joko etäyhteydellä, läsnäkokouksina tai hybridikokouksina.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri

Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja valitaan kutsumenettelyllä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Poolille valitaan varapuheenjohtaja ja sihteeri poolin järjestäytymiskokouksessa kunkin toimikauden aluksi.

Jäsenkokoukset

Kulttuurihyvinvointipooli järjestää vapaamuotoisen jäsenkokouksen kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkokoukseen kutsutaan sekä poolin jäsenet että asiantuntijajäsenet. Poolin kokouksissa pyritään dialogiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Mikäli kokouksessa käsitellään äänestystä vaativia asioita, ratkaistaan äänestykset äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee poolin puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Asiantuntijajäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta he voivat osallistua asioiden valmisteluun ja heitä kuullaan päätöksenteossa.

Avoimet kokoukset ja muut tapahtumat

Kulttuurihyvinvointipooli voi järjestää avoimia kokouksia, seminaareja, webinaareja, työpajoja, keskustelutilaisuuksia tai muita tilaisuuksia osana toimintaansa.

Viestintä

Poolin sihteeri tekee Kulttuurihyvinvointipoolin yhteistä viestintää poolin linjausten, tavoitteiden, viestintäsuunnitelman ja kokousten päätösten pohjalta. Viestinnässä hyödynnetään verkostomaista yhteistyötä ja tehdään yhteistyötä Taikusydän-yhteyspisteen sekä muiden toimijoiden kanssa. Viestintään toivotaan osallistumista kaikilta poolin jäseniltä.

Kannanotot ja lausunnot

Kulttuurihyvinvointipooli laatii lausuntoja ja kannanottoja poliittisissa prosesseissa ja lainsäädäntö- sekä strategiatyössä tavoitteenaan edistää poolin tehtävien ja tavoitteiden mukaisten asioiden toteutumista. Poolin lausunnot ja kannanotot valmistellaan ohjausryhmän kokousten lähetekeskustelujen sekä poolin toimintatapojen pohjalta.

Mikäli lausunto tai kannanotto ei pohjaudu pelkästään olemassa oleviin toimintatapoihin, vaan siitä tarvitaan uusi linjaus tai näkemys poolin jäseniltä, toimitetaan luonnos lausunnoksi tai kannanotoksi poolin jäsenille viimeistään viikkoa ennen lausunnon tai kannanoton suunniteltua jättöaikaa. Poolin jäsen voi jättäytyä ulos lausunnosta ilmoittamalla siitä sähköpostitse sihteerille ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Asiantuntijajäsenet saavat lausunnot ja kannanotot tiedoksi saman aikataulun mukaan, ja heiltä pyydetään tarvittaessa asiantuntemusta lausuntojen ja kannanottojen laatimisessa.

Mikäli lausuntoasia on kiireellinen, kommentointiaika voi olla tarpeen vaatiessa viikon määräaikaa lyhyempi. Silloin Kulttuurihyvinvointipoolin jäseniltä pyydetään erillinen kuittaus lausunnossa tai kannanotossa mukanaoloon.

Toimintatapojen muuttaminen

Kulttuurihyvinvointipoolin toimintatapoja ja linjauksia voidaan muuttaa poolin kokouksissa jäsenen esityksestä tai ohjausryhmän päätöksellä jäsenistön kuulemisen jälkeen.

Päivitetty 17.3.2023