Yleisöä konsertissa. Lavalla musiikkiesitys.

Kulttuurista hyvinvoivat kunnat – Kulttuurihyvinvointipoolin kuntavaalitavoitteet 2021

Me Kulttuurihyvinvointipoolissa haluamme kannustaa kaikkia kulttuuri- ja hyvinvointipolitiikasta kiinnostuneita kuntavaaliehdokkaita edistämään kulttuurihyvinvointia omassa kunnassaan osana eri toimialojen ja järjestöjen yhteistyötä.

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kulttuuritoimintaa. Kulttuurihyvinvoinnissa nämä kaksi tehtävää yhdistyvät.

Kuntavaaliehdokas: Meillä on sinulle neljä selkeää viestiä, jotka on helppo ottaa mukaan omaan kampanjaasi, ole hyvä!

1. Kulttuuri luo tutkitusti hyvinvointia.

Kulttuuri on kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointipalvelu. Sitä toteuttavat kunnan eri toimialat ja järjestöt yhteistyössä. Kulttuuri ja taide edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Tämä säästää osaltaan sosiaali- ja terveysmenoja. Erityinen merkitys kulttuurilla ja taiteella on mielen hyvinvoinnin edistäjänä sekä yksinäisyyden ehkäisijänä.

2. Kulttuuri on myös tuloerä.

Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työllä on monipuolisia vaikutuksia kunnan elinkeinoelämässä. Tapahtumat, harrastustoiminta, matkailu, opetus, hyvinvointipalvelut ja yritystoiminta luovat tuloja ja työtä kuntiin. Kulttuuritoiminta lisää kunnan tunnettuutta ja vetovoimaa sekä luo myönteistä kuntakuvaa.

3. Kulttuuristaan kunta tunnetaan.

Kulttuuritoiminta vahvistaa asukkaiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Kulttuuritoiminta luo paikallisylpeyttä sekä me-henkeä. Kulttuurilla ja taiteella on merkitystä kunnan henkisen ilmapiirin tukemisessa sekä sivistyksen ja kasvun alustana.

4. Lapset ja nuoret tarvitsevat hyviä kulttuurieväitä elämään.

Harrastukset ja itseilmaisun kehittyminen antavat lapsille mahdollisuudet hyvään elämään. Taide ja kulttuuri tarjoavat uusia ratkaisuvälineitä ja tapoja käsitellä erilaisia ongelmia kuten koulukiusaamista. Kunnan kannattaa ottaa käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelma lapsille ja nuorille.

Mitä kulttuurihyvinvointi on?


Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Kulttuurihyvinvointi on vahvuuksien löytämistä ja uuden oppimista kulttuurin ja taiteen keinoin. Se on yhteyden luomista toisiin ihmisiin ja itseen sekä ihmisenä kohtaamista taiteen välityksellä. Kulttuurihyvinvointi on myös nähdyksi ja kuulluksi tulemista taiteen ja kulttuurin kautta sekä osa mielekästä arkea.

Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan kunnan tulee edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä sekä edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 2019)

Tule mukaan!

Sinä kulttuurihyvinvoinnista kiinnostunut toimija, haluatko olla mukana vaalikampanjassamme? Voit ladata kuntavaalikampanjan materiaalit itsellesi vapaasti käytettäväksi. Lisää materiaalia tulossa.

Tiesitkö että:

Taiteen ja taiteellisen toiminnan on tutkimuksissa esitetty edistävän kansalaisten osallistumista, kansalaistoimintaa ja aktiivista kansalaisuutta. Tilastollisissa tutkimuksissa on tullut esiin yhteys kulttuurisen osallistumisen sekä mm. äänestämistapojen ja vapaaehtoistyön tekemisen välillä: aktiivisesti taiteisiin osallistuvat äänestävät enemmän ja tekevät enemmän vapaaehtoistyötä kuin ne, jotka eivät osallistu taiteisiin ja kulttuuriin.

Lähde: https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-sosiaalisen-hyvinvoinnin-vaikutuksiin/
National Endowment for the Arts (NEA) (2009). Art-Goers in their Communities: Patterns of Civic and Social Engagement. NEA Research Note #98. National Endowment for the Arts. Washington DC.

Lisätietoja: Anna-Mari Rosenlöf, Kulttuurihyvinvointipoolin sihteeri
info@kulttuurihyvinvointipooli.fi, p. 050 5985257

Sote-uudistus: sektorirajat on pystyttävä ylittämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä – myös kulttuurin keinoin

Kulttuurihyvinvointipooli antoi 25.9.2020 lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. ”Lakiesityksissä ei tunnisteta kulttuurihyvinvointia käsitteenä, vaikka taiteeseen, kulttuuriin ja luovaan toimintaan osallistumisesta niin kokijana kuin tekijänä on vahvaa tutkimusnäyttöä. Kulttuuri liitetään ainoastaan kuntien vastuulle jäävään hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, joskaan kulttuuria ei huomioida edes kunnan […]

Kuva vihreästä kiipeilyverkosta

Kulttuurihyvinvointipooli avaa jäsenhaun

Haku kulttuurihyvinvointipoolin jäseneksi on avattu.Kulttuurihyvinvointipooli on valtakunnallisista kulttuurihyvinvoinnin toimijoista koostuva asiantuntijaelin, jonka tavoitteena on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta ja uudistuvaa työelämää. Briefly in English:The Culture and Well-being Pool opens the membership search. The application for membership in the Culture and Well-being Pool  has been opened. More info […]

Iäkäs henkilö virkkaamassa, lähikuva henkilön käsistä.

Iäkkäiden henkilöiden palveluita koskevassa lainsäädännössä ei saa unohtaa kulttuuria osana inhimillisiä perustarpeita

Kulttuurihyvinvointipooli on tänään 10.8.2020 antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Kulttuurihyvinvointipooli pitää tärkeänä, että ikääntyneen väestön palveluihin liittyvän lainsäädännön kehittämisessä on hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen ymmärretään laajasti siten, että siihen kuuluu myös ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien toteutuminen. – Kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ei tarkoita vain jotain extraa silloin tällöin, […]

Valokuva ikääntyvästä parista kävelemässä puistossa.

Ikääntyneiden kulttuuriset oikeudet varmistettava laatusuosituksessa

Kulttuurihyvinvointipooli on 26.6.2020 antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa iäkkäiden palvelujen laatusuosituksista. – Ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien näkökulmasta laatusuositusluonnos on askel taaksepäin, toteaa kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Kulttuuri toki mainitaan ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä seikkana, jolloin toimintakykyä ja hyvää elämää pitää yllä ikääntyneiden kyky nauttia kulttuurista mahdollisimman pitkään. Laatusuosituksessa kulttuuri nähdään kuitenkin ensisijaisesti ikäihmisen kulutustottumuksena, joka valitettavasti […]

Kulttuurihyvinvointipooli vahvistaa kulttuurin, taiteen ja luovuuden merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia

Kulttuurin, taiteen ja luovuuden vaikutuksista hyvinvointiin on olemassa vahvaa, kasvavaa tutkimusnäyttöä ja kokemustietoa. Vahvistaakseen kulttuurihyvinvoinnin merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia joukko mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin toimijoita on perustanut valtakunnallisen Kulttuurihyvinvointipoolin. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi on kutsuttu kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.