Värikkäitä paperista tehtyjä pieniä sateenvarojaj, jotka roikkuvat katosta. Kuva otettu alaviistosta.

Kulttuurihyvinvointi on MIELI ry:lle tärkeää

MIELI Suomen Mielenterveys ry vahvistaa kaikkien Suomessa asuvien mielen hyvinvointia ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia. Järjestö edistää mielenterveyttä elämänkulun kaikissa vaiheis­sa sekä ehkäisee mielenterveyden ongelmia ja itsemurhia.

MIELI ry rakentaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, toteuttaa monipuolista vapaaehtoistoimintaa, edistää yhdenvertaisuutta, vahvistaa välittämisen kulttuuria sekä tarjoaa tukea elämän kriiseissä kasvotusten, ryhmissä sekä puhelin- ja verkkoauttamisen keinoin.

Kulttuuritoiminta näkyy monipuolisesti MIELI ry:n toiminnassa

Tunnetuimpia MIELI ry:n kulttuuritoiminnan muotoja on Mental Health Art Week – Hyvää mieltä kulttuurista –tapahtumaviikko, jota on järjestetty seitsemän vuoden ajan. Toukokuun lopulle vuosittain ajoittuvilla tapahtumaviikoilla kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksia on tuotu näkyväksi eri kohderyhmille kuten lapsille ja nuorille, ikääntyneille ja monikulttuurisille toimijoille. 

Vuonna 2021 MHAW-tapahtumaviikon teemana on kulttuuri ja ikääntyneiden mielen hyvinvointi. Viikon aikana järjestetään yhteistyössä Museokorttitoiminnan kanssa virtuaalisia museokierroksia ja kuullaan tunnettujen henkilöiden kokemuksia kulttuurihyvinvoinnista. Tapahtumaviikolla julkaistaan myös asiantuntija-artikkeli museoiden hyvinvointivaikutuksista sekä aiemmin keväällä toteuteun kyselyn tulokset liittyen kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin. Vastauksia Museokortin ja MIELI ry:n yhteiseen kyselyyn tuli runsaasti.

MIELI ry:n jäsenjärjestöille tarjottavien Kulttuuri Mielessä -koulutuspäivien tavoitteena on lisätä jäsenjärjestöjen osaamista kulttuurin ja taiteen merkityksestä mielen hyvinvoinnin tukena ja vahvistaa näin jäsenjärjestöjen kulttuuritoimintaa.  

MIELI ry:n tuottamissa varhaiskasvatuksen sekä koulujen ja nuorisotyön mielenterveystaitojen vahvistamisen materiaaleissa hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä. Materiaaleissa on muun muassa kuvataiteeseen, liikuntaan ja liikkeeseen sekä musiikkiin ja draamaan liittyviä harjoituksia ja tehtäviä. Varhaiskasvatukseen suunnatussa Lapsen mieli –käsikirjassa on taidekuvia tehtävineen sekä lauluja ja niihin liittyviä leikkejä. Myös Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutuksissa kulttuuri on mukana yhtenä mielenterveyttä vahvistavana elementtinä.

Kulttuuria ja taidetta löydät muun muassa näistä MIELI ry:n tuottamista materiaaleista:

Taidelähtöistä ryhmätoimintaa

Taidelähtöisyys on osa MIELI ry:n toiminnallisista ryhmätoimintaa.  MIELI – Ikä-Runopiiri ikääntyneille on ryhmätoiminnan malli, jossa edistetään ikääntyneiden mielenterveyttä kirjallisuuden, yhdessä lukemisen sekä tunteiden ja kokemusten jakamisen kautta. Runopiiriä voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin.

Seniorihyvinvointitreenit-ryhmätoiminnan mallissa on hyödynnetty laajasti taidelähtöisyyttä ja kulttuuria. Hyvinvointiryhmät ovat voimavarakeskeisiä toiminnallisia ryhmiä, joissa vieraillaan mm. museoissa, näyttelyissä ja konserteissa. Ryhmissä lauletaan, tehdään yhdessä taidetta, maalataan ja hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä usealla eri tavalla. Toivo-ryhmät puolestaan ovat monikulttuurisia ryhmiä, joissa sisältönä on muun muassa kehollisuustyöpajoja, maalaustyöpajoja, ryhmätaideteoksia, kollaasitaidetta, aarrekarttoja, virtuaalista taidetta, värileikittelyä, valokuvia, musiikkityöpajoja sekä vierailuja kulttuurin pariin.

Taide ja kulttuuri tukevat mielen hyvinvointia

Taiteen ja kulttuurin merkitys mielen hyvinvoinnin lähteenä on tutkitusti merkittävä. Mielenterveyden vahvistamisessa ja mielenterveyden ongelmien ehkäisemisessä taide ja kulttuuri tulisi olla jokaisen voimavaralähteenä. MIELI ry haluaa vahvistaa kulttuurin ja taiteen menetelmiä mielenterveyden vaalimisessa sekä vaikeiden tunteiden käsittelyssä elämän kriisitilanteissa.

Kulttuuritoiminta voi myös vähentää yksinäisyyttä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Koska kulttuurilla on tutkitusti oleellinen rooli mielen hyvinvoinnin vahvistajana, MIELI ry haluaa perustehtävänsä mukaisesti olla Kulttuurihyvinvointipoolissa vahvistaakseen osaamistaan kulttuurihyvinvoinnin saralla ja tuoden myös omaa osaamistaan Kulttuurihyvinvointipooliin.

Kulttuurihyvinvointi ja mielenterveys – tulevaisuuden voimakaksikko?

MIELI ry:n toiveena on, että taidelähtöisyydestä tulisi yhtä oleellisempi osa mielenterveyden edistämisessä, ongelmien ehkäisyssä ja kriisiauttamisessa. Tulevaisuudessa kulttuuritoiminnalla tulisi olla yhä tärkeämpi rooli MIELI ry:n jäsenjärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistoiminnassa hyödynnettäväksi toivotaan lisää uusia malleja ja työvälineitä, jotta taidelähtöisyyttä osattaisiin monipuolisemmin hyödyntää.

Toiveena rahoittajien suuntaan on, että kulttuuriin liittyvät, mielenterveyttä tukevat hankkeet saisivat enemmän jalansijaa, sillä Kulttuuritoiminnan koordinaation vahvistamiseksi tarvitaan resursseja. Koulutuksen puolella kulttuuri- ja taidemenetelmien tulisi sisältyä laajasti sosiaali- ja terveysalojen opetussuunnitelmiin.


Yhteyshenkilö ja linkkejä MIELI ry:n verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan
:

järjestöjohtaja Sinikka Kaakkuriniemi (etunimi.sukunimi@mieli.fi)
MIELI ry Suomen Mielenterveys ry:n verkkosivut
MIELI ry Instagramissa
MIELI ry Twitterissä
MIELI ry Facebookissa

MIELI ry:n vihreä tekstilogo.

Koristeellinen kuvituskuva, jossa on erilaisia graafisia muotoja sekä hehkulamppuja.

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenet: valtakunnallinen yhteistyö on tärkeää

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenet kokoontuivat poolin ensimmäiseen jäsenkokoukseen verkon välityksellä maaliskuussa 2021. Paikalla oli edustajia kaikkiaan 13 jäsenorganisaatiosta. Kulttuurihyvinvointipooliin kuuluu tällä hetkellä 17 varsinaista jäsentä ja kolme asiantuntijajäsentä.

Sote-uudistus: sektorirajat on pystyttävä ylittämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä – myös kulttuurin keinoin

Kulttuurihyvinvointipooli antoi 25.9.2020 lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. ”Lakiesityksissä ei tunnisteta kulttuurihyvinvointia käsitteenä, vaikka taiteeseen, kulttuuriin ja luovaan toimintaan osallistumisesta niin kokijana kuin tekijänä on vahvaa tutkimusnäyttöä. Kulttuuri liitetään ainoastaan kuntien vastuulle jäävään hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, joskaan kulttuuria ei huomioida edes kunnan […]

Kuva vihreästä kiipeilyverkosta

Kulttuurihyvinvointipooli avaa jäsenhaun

Haku kulttuurihyvinvointipoolin jäseneksi on avattu.Kulttuurihyvinvointipooli on valtakunnallisista kulttuurihyvinvoinnin toimijoista koostuva asiantuntijaelin, jonka tavoitteena on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta ja uudistuvaa työelämää. Briefly in English:The Culture and Well-being Pool opens the membership search. The application for membership in the Culture and Well-being Pool  has been opened. More info […]

Iäkäs henkilö virkkaamassa, lähikuva henkilön käsistä.

Iäkkäiden henkilöiden palveluita koskevassa lainsäädännössä ei saa unohtaa kulttuuria osana inhimillisiä perustarpeita

Kulttuurihyvinvointipooli on tänään 10.8.2020 antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Kulttuurihyvinvointipooli pitää tärkeänä, että ikääntyneen väestön palveluihin liittyvän lainsäädännön kehittämisessä on hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen ymmärretään laajasti siten, että siihen kuuluu myös ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien toteutuminen. – Kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ei tarkoita vain jotain extraa silloin tällöin, […]

Valokuva ikääntyvästä parista kävelemässä puistossa.

Ikääntyneiden kulttuuriset oikeudet varmistettava laatusuosituksessa

Kulttuurihyvinvointipooli on 26.6.2020 antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa iäkkäiden palvelujen laatusuosituksista. – Ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien näkökulmasta laatusuositusluonnos on askel taaksepäin, toteaa kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Kulttuuri toki mainitaan ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä seikkana, jolloin toimintakykyä ja hyvää elämää pitää yllä ikääntyneiden kyky nauttia kulttuurista mahdollisimman pitkään. Laatusuosituksessa kulttuuri nähdään kuitenkin ensisijaisesti ikäihmisen kulutustottumuksena, joka valitettavasti […]

Kulttuurihyvinvointipooli vahvistaa kulttuurin, taiteen ja luovuuden merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia

Kulttuurin, taiteen ja luovuuden vaikutuksista hyvinvointiin on olemassa vahvaa, kasvavaa tutkimusnäyttöä ja kokemustietoa. Vahvistaakseen kulttuurihyvinvoinnin merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia joukko mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin toimijoita on perustanut valtakunnallisen Kulttuurihyvinvointipoolin. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi on kutsuttu kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.