Kuvituskuvassa eri taustaiset ihmishahmot soittavat, maalavat ja tanssivat kaupunkisiluetin edessä

ArtWell

ArtWell-selvityshankkeessa kehitetään menetelmiä kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudelliseen arviointiin sekä laaditaan toimenpidesuosituksia menetelmien jatkokehitykseen Suomessa. 

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hanke (lyhyemmältä nimeltään ArtWell) on keväällä 2022 käynnistynyt selvityshanke, jossa tarkastellaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia ja arviointimenetelmiä, sekä kehitetään toimenpidesuosituksia arviointitoiminnan jatkokehitykseen Suomessa. Valtioneuvoston rahoittamaa tutkimushankketta toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo yhdessä Taideyliopiston CERADA tutkimuskeskuksen ja Kulttuurihyvinvointipoolin kanssa.   

Kulttuurihyvinvointipooli toimii hankkeessa kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijatahona ja edistää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Kulttuurihyvinvointipoolin kautta jäsenjärjestöt ja muut hankkeesta kiinnostuneet saavat tietoa hankkeen etenemisestä.

ArtWell-hankkeen tavoitteena on: 

  1. Kehittää kulttuurihyvinvointitoimien ennakoivassa taloudellisessa arvioinnissa tarvittavia menetelmiä ja laskentamalleja  
  1. Kehittää arvioinnin kriteeristöjä  
  1. Tunnistaa arviointia tukevan tietotuotannon tarpeita  
  1. Tehdä yllä mainittujen pohjalta toimenpidesuosituksia kulttuurihyvinvointitoimien taloudellisen arvioinnin kehittämiseksi Suomessa  
     

Miksi kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia tutkitaan? 

Yksi yksilön ja väestön koettuun hyvinvointiin vaikuttava yhteiskunnan osa-alue on taide ja kulttuuri. Tutkimustieto taiteen ja kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on lisääntynyt parin viime vuosikymmenen aikana, jonka seurauksena kiinnostus kulttuurihyvinvointitoiminnan mahdollisuuksiin väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on kasvanut myös poliittisessa päätöksenteossa. Näyttö kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellisista vaikutuksista kuitenkin on ollut toistaiseksi rajallista, mikä on heikentänyt kulttuurihyvinvointitoiminnan painoarvoa päätöksenteossa. 

Taloudellisen arvioinnin näkökulmasta kulttuurihyvinvointitoimien monialaisuus ja sektorirajoja ylittävä luonne tuovat arviointiin myös omat haasteensa esimerkiksi vaikutusmekanismien tunnistamisen ja arviointiin vaikuttavien sekoittavien tekijöiden sekä myös toteutuksen edellytyksiin liittyvän käytettävyyden osalta. 

Kulttuurihyvinvointitoimien monikanavaisten vaikutusten mittaamiseksi ja arvioimiseksi taloudellisen arvioinnin tueksi tarvitaan vaikuttavuusmittareita, joiden avulla voidaan mitata yksilö- ja väestötason muutoksia koetussa kokonaishyvinvoinnissa ja suhteuttaa näitä muutoksia tehtyihin kulttuurihyvinvointitoimien investointeihin kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi. 

Lisätietoa  

Lisätietoa löydät ArtWell-hankkeen nettisivuilta

Yhteydenotot
Vuorovaikutussuunnittelija, Kulttuurihyvinvointipooli
Minni Turtiainen
minni.turtiainen@taiteensulattamo.fi


Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hanke 

Rahoittaja: VN-TEAS 

Toteuttajat: Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo, Taideyliopiston CERADA tutkimuskeskus sekä Kulttuurihyvinvointipooli. Taiteen Sulattamo ry toimii Kulttuurihyvinvointipoolin yhteystahona hankkeessa.

Aikataulu: Keväällä 2022 käynnistyneen hankkeen tutkimustulokset esitellään avoimessa seminaarissa maaliskuussa 2023. Tilaisuudesta tulossa lisätietoa myöhemmin.