Info


Kulttuurihyvinvointipooli vahvistaa kulttuurin, taiteen ja luovuuden merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia


Kulttuurin, taiteen ja luovuuden vaikutuksista hyvinvointiin on olemassa vahvaa, kasvavaa tutkimusnäyttöä ja kokemustietoa. Vahvistaakseen kulttuurihyvinvoinnin merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia joukko mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin toimijoita perusti 26. toukokuuta 2020 valtakunnallisen Kulttuurihyvinvointipoolin.

Kulttuurihyvinvointipooli tavoittelee toiminnassaan kansalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden, yhdenvertaisuuden, terveyden ja sairauksista toipumisen lisääntymistä. Pooli haluaa vahvistaa kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi ennaltaehkäiseviä palveluita, hoitoa, kuntoutusta, koulutusta ja työelämää.

Kulttuurihyvinvointipoolin perustajajäsenet ovat Taikusydän – taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste, Taiteen Sulattamo ry, FinFami Mielenterveysomaisten keskusliitto ry, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Kukunori ry, Mielenterveyden keskusliitto, MIELI Suomen mielenterveys ry sekä Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Kulttuurihyvinvointipoolin ensimmäisenä puheenjohtajana toimi kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen 2020-2022. Puheenjohtajana toimii kesäkuusta 2022 lähtien kansanedustaja Marko Kilpi.


Kulttuurihyvinvointipoolin tehtävät ovat:

1. Toimia saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaelimenä ja selvittävänä tahona, joka valmistelee lausuntoja ja tarjoaa asiantuntemusta hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevaan päätöksentekoon liittyen sekä vaikuttaa poikkisektorisen rahoituksen lisäämisessä ja suuntaamisessa saavutettavaan kulttuurihyvinvointitoimintaan.

2. Edistää kulttuurilähete/-resepti- ja kulttuuripassimallin tai vastaavien tutkittuun tietoon perustuvien toimintamallien levittämistä väestötasolle Suomessa.

3. Tehdä aloitteita ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen hyvinvointi- ja arvokeskusteluun.

4. Tukea valtakunnallisen kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteen tai osaamiskeskuksen vakiinnuttamista sekä kulttuurihyvinvoinnin alan toimijoiden yhteistyötä.

5. Kiinnittää erityistä huomiota yhdenvertaisuuteen, kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden turvaamiseen sekä eri väestöryhmien välisten erojen kaventamiseen kulttuuriin osallistumisessa.

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilöllistä tai yhteisöllistä kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Taide ja kulttuuri ovat osa hyvää elämää, terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista edistämistä sekä elinikäistä oppimista. Osallistuminen kulttuuriin on kaikkien oikeus.