Taideteos, jossa on taustalla suuria, läpikuultavia kasvin lehtiä. Teoksen värit ovat keltainen, vaaleanpunainen, liila, sininen ja vihreä. Värit ovat läpikuultavia ja murrettuja. Teoksessa on rauhallinen ja harmoninen tunnelma.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Taiteella ja kulttuuritoiminnalla on tärkeä rooli ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden vahvistamisessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. THL tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja, joita sidosryhmät voivat käyttää päätöksenteossa ja työnsä tukena. THL on mukana asiantuntijajäsenenä myös Kulttuurihyvinvointipoolissa sekä Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmässä (TAIKU 3).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö keräävät tietoa hyvinvointia ja terveyttä edistävästä kulttuurityöstä kunnissa. TEAviisarin avulla voidaan tarkastella muun muassa kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuuritoiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Osallisuutta edistämässä

Taide ja kulttuuri ovat nousseet näkyväksi myös käynnissä olevalla Euroopan sosiaalirahaston rakennerahastokaudella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra koordinoi EU:n rakennerahastokauden toimintalinjan 5 (TL 5) sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan kehittämishankkeita. Lähes 80:ssa viidennen toimintalinjan 500:sta  kehittämishankkeesta käytetään erilaisia luovia menetelmiä ja vahvistetaan yhteistoimintaa taiteen ja kulttuurin sekä hyvinvointialan toimijoiden kesken. Sokra on tuottanut osana koordinaatiotyötä osallisuuden teoreettisen viitekehyksen, osallisuutta edistäviä malleja ja niihin kiinnitettyjä arvioituja toimia, jotka on julkaistu Innokylässä.

Nämä taiteen ja kulttuurin osallisuutta edistävät toimet on arvioitu osallisuuden teoreettisesta viitekehyksestä johdettujen osa-alueiden kautta: osallisuus omassa elämässä,  osallisuus yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Näistä on avautunut uudenlaisia näkökulmia ja käsitystä siitä, missä kaikessa taiteen ja kulttuurin vaikutuksia ja yhteistoimintaa on saatu aikaiseksi. Esimerkkejä voi hyödyntää laajasti palveluiden ja alueiden kehittämisessä yhtä hyvin kuin herättelemässä erilaisia toimijoita, kuten tutkijoita, kehittäjiä, kuntia ja maakuntia huomioimaan taiteen ja kulttuurityön hyödyt sekä merkitykset ihmiselle.

Yhtenä esimerkkinä TL 5:n hankkeesta on TOSI – Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita -hanke, jonka päätoteuttajana on THL. Siinä tuetaan alle 30-vuotiaiden työttömien, palveluiden ulkopuolella tai muuten haastavassa elämäntilanteessa olevien  nuorten osallisuutta taidelähtöisellä toiminnalla, edistetään taiteilijoiden työllistymistä sekä vahvistetaan Pirkanmaan maakunnallisia kulttuurihyvinvointipalveluja. Hanketta toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Kulttuurikeskus PiiPoo. Toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Taide avaa tietä tiedon katvealueille

Taide- ja kulttuuritoiminnan rooli osana hyvinvointipalveluja on vahvistunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tänä aikana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa on kertynyt runsaasti tutkimuksellista näyttöä siitä, että taiteella ja kulttuurilla on vahva hyvinvointiulottuvuus. Taiteen hyvinvointivaikutuksia on tutkittu muun muassa lastensuojelun toimintaympäristöissä.

Tutkitun tiedon avulla palveluita voidaan kehittää suunnitelmallisesti siten, että kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalojen yhteistyörakenteita ja -mekanismeja pystytään vahvistamaan ja vastaavasti löytämään myös niitä tekijöitä, jotka ovat yhteistyön kehittymisen esteinä. Taide ja kulttuuri voivat toimia pontimina rohkeisiin kehittämisideoihin, mutta olla samalla tiedon tuottamisen apuna hakien uutta perspektiiviä myös tiedon katvealueilta.

Kulttuurihyvinvointiin satsaaminen lisää yhdenvertaisuutta

THL:n toiminnassa painottuvat yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen yhteistyössä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa rakennetaan monialaisella osaamisella yhteistoiminnallisia rakenteita vahvistaen. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, mielenterveyden tukeminen, päihteiden ongelmakäytön ehkäisy ja menetelmäkehittäminen ovat muun muassa niitä horisontaalisia teemoja, joissa tulee huomioida myös kulttuuristen oikeuksien toteutuminen, taiteen ja kulttuurin saavutettavuus sekä eriarvoisuuden kaventaminen kulttuurihyvinvointiin panostaen.


Lisätietoa:

Päivi Känkänen
erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
etunimi.sukunimi@thl.fi
Kulttuurihyvinvointi ja taidelähtöiset menetelmät THL:n verkkosivuilla

Kuva: Päivi Känkänen.


One comment:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *