Liikkuvia ja lattialla makaavia ihmisiä valkoisessa tilassa.

Luovuuden ja kehollisen ilmaisun keinoin voidaan tavoittaa jotakin sellaista, mihin sanat eivät yllä

Suomen Tanssiterapiayhdistys ry on vuodesta 2000 toiminut tanssi-liiketerapeuttien ammatillisena verkostona ja pyrkinyt tukemaan koulutuksen kehittämistä, luomaan tanssi-liiketerapialle toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa ja vahvistamaan tanssi-liiketerapian ammatillista asemaa.

Suomen Tanssiterapiayhdistys ry järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa (mm. kerran vuodessa ilmestyvä Effortti-lehti). Yhdistys edistää tanssi-liiketerapian tieteellistä tutkimusta ja tiedottaa tutkimustuloksista sekä ammattikuntaan kuuluville, muille ammattilaisille että kehollisuuden ja taiteen terveyskäytöstä kiinnostuneille.

Yhdistys tekee yhteistyötä muiden taideterapiayhdistysten kanssa, jotta taideterapioiden asema terveydenhuollon ja koulutusjärjestelmän käytännöissä tulisi vakiinnutetuksi. Tämä toisi tasavertaisuutta siihen, ketkä voivat toimia taideterapeutteina ja ketkä voivat saada taideterapiapalveluja. Suomen Tanssiterapiayhdistys ry on eurooppalaisen kattojärjestön, The European Association Dance Movement Therapy:n, jäsen.

Kulttuurihyvinvoinnin näkökulma

Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva, luovien terapioiden ryhmään kuuluva psykoterapian soveltava muoto, joka huomioi ihmisen kehollisena, vuorovaikutuksellisena ja luovasti ilmaisevana olentona. Luovana ja toiminnallisena terapiana TLT antaa mahdollisuuden omien vuorovaikutustapojen tutkimiseen ja uusien kokeilemiseen turvallisessa terapiasuhteessa.

Käytettäviä menetelmiä ovat mm. kehotietoisuus- ja tietoisuustaitotyöskentely, liikeimprovisaatio, leikki sekä rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset. Liikekokemuksia käydään läpi sanoin ja kuvin, mikä auttaa liikkeen merkityksen ymmärtämisessä.

Vuonna 2021 julkaistiin Kelan tutkimusjulkaisujen sarjassa raportti ryhmämuotoisen TLT:n käytöstä kuntoutusmuotona masentuneille aikuisille. Masennusoireilu ja työkyky olivat korjaantuneet enemmän lyhytkestoisen (10 vkoa / 20 krt) TLT:hen pohjautuvan ryhmäjakson jälkeen kuin tavanomaisella hoidolla vastaavana ajanjaksona.

Vuosina 2020–2022 yhdistys on mukana kahdessa hankkeessa. Toisessa luodaan malli syöpäpotilaille soveltuvaan tanssi-liiketerapeuttiseen interventioon yhteistyössä viiden syöpäyhdistyksen kanssa. Toisessa hankkeessa tutkitaan TLT:n soveltamista masentuneiden nuorten hoidossa HUS:in alueella pääkaupunkiseudulla.

Luovan työskentelyn merkitys

Luovuuden ja kehollisen ilmaisun keinoin voidaan tavoittaa jotakin sellaista, mihin sanat eivät yllä. Luovan prosessin kautta mahdollistuu sensomotorisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kokemisen tasojen integraatio.

Luovan työskentelyn vaikuttavina tekijöinä pidetään lisäksi seuraavia seikkoja:

  1. MIELLYTTÄVÄ TILA. Taidemuodon parissa toimiminen on miellyttävää ja nautittavaa. Se houkuttaa toimintaan mielihyvän kautta.
  2. ESTETIIKKA. Taideilmaisu ja kokemus taidemuodosta sisältävät kokemuksen kauneudesta (laajasti ymmärrettynä) ja aidosta ilmaisusta. Taideilmaisu koskettaa tunnetasolla.
  3. ESITTÄMISEN MUUTOSTA TUOVA TILA: Taidemuoto mahdollistaa esittämisen, roolien ja vaihtoehtojen kokeilemisen tutkivalla tavalla suuntautuen menneisyyteen, nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen.
  4. TOIMINTA: Oma toimijuus taidemuodon kautta, valitsemisen vapaus, flow-kokemukset, aikaansaaminen, toiminnan kautta kokemusten eheiksi tekeminen tai loppuun saattaminen.

Lähde: Pylvänäinen P., Hyvönen K., Muotka J., Forsblom A., Lappalainen R., Levaniemi A., Maaskola N. (2021). Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille – Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia -sarja. Helsinki: KELA.

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenyys

Suomen Tanssiterapiayhdistys ry:n mielestä on tärkeää korostaa taiteen ja luovan työskentelyn hyvinvointivaikutuksia yhdessä muiden Suomessa toimivien, arvostettujen asiantuntijaelinten kanssa. Näkemystä ja asiantuntemusta on hyvä tuoda esiin koko jäsenistön voimin, jotta saamme tärkeän viestin kuuluville. Lisäksi on kiinnostavaa etsiä ja löytää eri yhteistyön muotoja pienemmissä kokoonpanoissa.

Toivomme laajempaa yhteiskunnallista ymmärrystä ja arvostusta sille, että luovuuden keinoin on mahdollista ottaa etäisyyttä, lähestyä sekä rakentaa siltoja ihmisten välille sekä yksittäisen ihmisen ja tämän elämäntarinan välille. Mielenterveys- ja hyvinvointityössä tarvitaan monimuotoisia palveluita, joista asiakkaiden on mahdollista löytää itselleen sopivin.

Kulttuuri ja taide avaavat lukkiutuneita tilanteita, auttavat uuden näkökulman luomisessa ja asettavat ihmiset samalle viivalle taustasta ja lähtökohdista riippumatta. Nämä mahdollisuudet olisi hyvä ottaa huomioon niin julkisessa terveydenhuollossa, jatkuvasti muuttuvassa työelämässä kuin yksilöille, perheille ja yhteisöille tarjotuissa palveluissakin.

Lisätietoa ja yhteyshenkilö

Taija Kuula (viestintävastaava)
sähköpostiosoite: tanssiterapiayhdistys(at)gmail.com
Suomen Tanssiterapiayhdistys ry:n verkkosivut
Facebook: @suomentanssiterapiayhdistysVastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *