Koristeellinen kuvituskuva, jossa on erilaisia graafisia muotoja sekä hehkulamppuja.

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenet: valtakunnallinen yhteistyö on tärkeää

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenet kokoontuivat poolin ensimmäiseen jäsenkokoukseen verkon välityksellä maaliskuussa 2021. Paikalla oli edustajia kaikkiaan 13 jäsenorganisaatiosta. Kulttuurihyvinvointipooliin kuuluu tällä hetkellä 17 varsinaista jäsentä ja kolme asiantuntijajäsentä.

”Voin ilokseni todeta, että kulttuurihyvinvoinnista puhutaan laajemmin kuin aiemmin. Muun muassa kuntavaalikentillä ja some-maailmassa asiasta keskustellaan aktiivisemmin kuin ennen”, totesi kokouksen avannut Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, kansaedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Mäkisalo-Ropponen muistutti kuitenkin sote-uudistuksen asettamista haasteista kuntien ja uusien hyvinvointialueiden yhteistyölle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävän jakautuminen kuntien ja hyvinvointialueen vaatii alueilla selkeiden yhdyspintojen rakentamista ja vastuiden määrittelyä. Tällä yhdyspinnalla on kulttuurihyvinvointityöllä iso rooli.

Yhteiset kokoontumiset vahvistavat tutustumista ja ymmärrystä

Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenet ovat valtakunnallisia toimijoita ja yhteisöjä, jotka edistävät toiminnassaan kulttuurihyvinvoinnin toteutumista osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jäsenkokouksissa päätettiin ottaa tavaksi kuulla ajankohtaisia esittelyitä kulttuurihyvinvoinnista osana jäsenorganisaatioiden toimintaa.

Kulttuurihyvinvointi on ilmiönä monimuotoinen, rikas ja laaja, ja sitä voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Suomen tanssiterapiayhdistyksen varapuheenjohtaja Sini-Maria Tuomivaara esitteli kokouksessa KELA-rahoitteista tutkimushanketta, jossa tutkittiin ryhmämuotoisen tanssiliiketerapian käyttöä masennuksen hoidossa. Tutkimuksessa oli mukana 11 paikkakuntaa ja 157 tutkittavaa Suomesta. Tutkimuksessa havaittiin laadullista muutosta kehonkuvassa sekä masennuksen lievittymisessä. Merkittävää oli myös, että masennuksen lievittymisen havaittiin jatkuneen vielä kolmen kuukauden päästä toiminnan päätyttyä.

Jäsenet toivovat aktiivista vaikuttamista ja yhdessä kehittämistä

Ennen kokousta poolin perustajajäsenistä muodostuva ohjausryhmä kysyi jäsenistön näkemyksiä liittyen Kulttuurihyvinvointipoolin toimintaan ja sen kehittämiseen. Kysyimme muun muassa, millaista toimintaa jäsenet toivovat, ja mikä on ajankohtaista juuri nyt liittyen poolin tavoitteiden toteuttamiseen.

Poolin jäsenet toivovat tutustumista toistensa toimintaan ja kulttuurihyvinvoinnin erilaisiin muotoihin. Jäseniä kiinnostaa aktiivinen vaikuttamistyö, julkinen keskustelu kulttuurihyvinvoinnin mahdollisuuksista sekä erilaisten osallistujien tarpeiden ja äänen kuuluville saaminen. Valtakunnallisen yhteistyön vahvistaminen sekä taiteen saavutettavuuden edistäminen ovat jäsenistölle tärkeitä.

Lisäksi keskustelussa nousivat esiin taiteen vielä monelta osin hyödyntämättömät mahdollisuudet työhyvinvoinnin tukemisessa. Koronan vaikutus kulttuurin toimijakenttään ja taiteen ammattilaisten työn pysyvään muutokseen sekä etäosallistumiseen liittyvät saavutettavuuden haasteet puhuttivat jäseniä.

Keskustelu Kulttuurihyvinvointipoolin toiminnasta jatkuu jäsenkokouksessa 16.4.2021. Tulemme julkaisemaan kevään kuluessa myös poolin jäsenorganisaatioiden esittelyitä Kulttuurihyvinvointipoolin verkkosivuilla.

Sote-uudistus: sektorirajat on pystyttävä ylittämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä – myös kulttuurin keinoin

Kulttuurihyvinvointipooli antoi 25.9.2020 lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. ”Lakiesityksissä ei tunnisteta kulttuurihyvinvointia käsitteenä, vaikka taiteeseen, kulttuuriin ja luovaan toimintaan osallistumisesta niin kokijana kuin tekijänä on vahvaa tutkimusnäyttöä. Kulttuuri liitetään ainoastaan kuntien vastuulle jäävään hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, joskaan kulttuuria ei huomioida edes kunnan […]

Kuva vihreästä kiipeilyverkosta

Kulttuurihyvinvointipooli avaa jäsenhaun

Haku kulttuurihyvinvointipoolin jäseneksi on avattu.Kulttuurihyvinvointipooli on valtakunnallisista kulttuurihyvinvoinnin toimijoista koostuva asiantuntijaelin, jonka tavoitteena on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta ja uudistuvaa työelämää. Briefly in English:The Culture and Well-being Pool opens the membership search. The application for membership in the Culture and Well-being Pool  has been opened. More info […]

Iäkäs henkilö virkkaamassa, lähikuva henkilön käsistä.

Iäkkäiden henkilöiden palveluita koskevassa lainsäädännössä ei saa unohtaa kulttuuria osana inhimillisiä perustarpeita

Kulttuurihyvinvointipooli on tänään 10.8.2020 antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Kulttuurihyvinvointipooli pitää tärkeänä, että ikääntyneen väestön palveluihin liittyvän lainsäädännön kehittämisessä on hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen ymmärretään laajasti siten, että siihen kuuluu myös ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien toteutuminen. – Kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ei tarkoita vain jotain extraa silloin tällöin, […]

Valokuva ikääntyvästä parista kävelemässä puistossa.

Ikääntyneiden kulttuuriset oikeudet varmistettava laatusuosituksessa

Kulttuurihyvinvointipooli on 26.6.2020 antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa iäkkäiden palvelujen laatusuosituksista. – Ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien näkökulmasta laatusuositusluonnos on askel taaksepäin, toteaa kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Kulttuuri toki mainitaan ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä seikkana, jolloin toimintakykyä ja hyvää elämää pitää yllä ikääntyneiden kyky nauttia kulttuurista mahdollisimman pitkään. Laatusuosituksessa kulttuuri nähdään kuitenkin ensisijaisesti ikäihmisen kulutustottumuksena, joka valitettavasti […]

Kulttuurihyvinvointipooli vahvistaa kulttuurin, taiteen ja luovuuden merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia

Kulttuurin, taiteen ja luovuuden vaikutuksista hyvinvointiin on olemassa vahvaa, kasvavaa tutkimusnäyttöä ja kokemustietoa. Vahvistaakseen kulttuurihyvinvoinnin merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia joukko mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin toimijoita on perustanut valtakunnallisen Kulttuurihyvinvointipoolin. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi on kutsuttu kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.